SUDECOM tuyển Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật triển khai hoạt động “Lựa chọn đơn vị tiếp nhận dự án”

Thứ năm - 28/05/2020 13:40
Dự án: "Sự tham gia: Nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế - xã hội tại Yên Bái, Việt Nam".

I. Giới thiệu chung:

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (SCI) cùng với Trung tâm hỗ trợ phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc miền núi (SUDECOM) đang triển khai dự án: "Sự tham gia: Nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế - xã hội tại Yên Bái, Việt Nam". Dự án đặt mục tiêu đảm bảo nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội, tổ chức đoàn thể, đơn vị thực hiện dự án ở tỉnh Yên Bái có khả năng hỗ trợ năng lực khởi nghiệp, phát triển kinh tế và xã hội cho thanh niên dân tộc thiểu số, hỗ trợ họ tham gia tích cực vào việc thúc đẩy bình đẳng giới, thúc đẩy vai trò của thanh niên dân tộc trong các quá trình tham gia trong lĩnh vực khởi nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam.

Nhằm đạt được mục tiêu trên, Dự án sẽ lựa chọn các đơn vị, tổ chức xã hội, đoàn thể tại địa phương để triển khai hai hợp phần quan trọng của dự án gồm:

- Hợp phần 1: Hỗ trợ thanh niên dân tộc trong dự án khởi nghiệp.

- Hợp phần 2: Đào tạo các thanh niên được chọn về các khóa học nghề, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống, bao gồm kỹ năng kinh doanh và kết nối với thị trường.

Hai hợp phần trên sẽ được thực hiện thông qua 3 dự án nhỏ và được thực hiện bởi 3 Đơn vị/ Tổ chức xã hội có năng lực, kinh nghiệm phù hợp. Điều khoản tham chiếu này nhằm tuyển chọn một tư vấn trong nước có năng lực phù hợp, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ SUDECOM và SCI triển khai việc lựa chọn 3 đơn vị / tổ chức phù hợp nhất để triển khai hiệu quả hai hợp phần nêu trên. Quá trình lựa chọn 3 đơn vị này được xây dựng dựa theo hướng dẫn của SCI và nhà tài trợ. Tư vấn có thể thực hiện nhiệm vụ tư vấn để đề xuất điều chỉnh phù hợp với bối cảnh và tình hình địa phương, nhằm đảm bảo mục tiêu của dự án.

II. Kết quả mong đợi.

- Thực hiện quy trình lựa chọn đơn vị tiếp nhận dự án nhỏ đảm bảo tính khách quan, công bằng và minh bạch.

- Phối hợp với SCI và SUDECOM trong quá trình lựa chọn 3 đơn vị tiếp nhận dự án nhỏ phù hợp nhất nhằm đảm bảo mục tiêu chung của dự án.

III. Mô tả công việc.

- Lên kế hoạch chi tiết để thực hiện hoạt động “Lựa chọn đơn vị tiếp nhận dự án” dựa theo hướng dẫn của Tổ chức SCI và nhà tài trợ.

- Soạn thảo mẫu kêu gọi đề xuất dự án (Call for Proposal) bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh (nếu có)

- Lập danh sách các trang thông tin đại chúng và theo dõi, đảm bảo việc đăng tuyển Kêu gọi đề xuất dự án nhỏ trên các trang tin thực hiện hiệu quả - tiếp cận tối đa các Đơn vị/ Tổ chức xã hội tại tỉnh Yên Bái.

- Hỗ trợ việc kiểm tra hành chính, thông tin các đơn vị nộp đề xuất dự án nhỏ

- Soạn thảo thư thông báo kết quả kiểm tra hành chính, kết quả đánh giá cuối cùng (theo Mẫu) gửi Đơn vị nộp Đề xuất

- Tham gia đánh giá Đề xuất Dự án nhỏ

- Tham gia đánh giá năng lực của Đơn vị sẽ tiếp nhận dự án nhỏ

- Xây dựng báo cáo Kết quả lựa chọn đơn vị tiếp nhận dự án nhỏ bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

IV. Thời gian thực hiện.

- Từ 09/06/2020 đến 15/08/2020, tối đa 15 ngày làm việc

- Hoạt động có thể kết thúc sớm hơn hoặc muộn hơn, tùy thuộc vào kết quả và quá trình nộp Đề xuất dự án của các Đơn vị/ tổ chức XH tại Yên Bái

V. Tổ chức quản lí.

- Tư vấn sẽ trực tiếp làm việc và báo cáo cho Ban quản lí dự án EU/PARTICIPATE của SCI và SUDECOM.

- SCI và SUDECOM có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan và hỗ trợ kỹ thuật để tư vấn hoàn thành nhiệm vụ.

- Tất cả sản phẩm giao nộp thuộc quyền sở hữu của SCI và SUDECOM.

VI. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm, năng lực của tư vấn.

- Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức xã hội Việt Nam về công tác phát triển cộng đồng.

- Có kiến thức, kinh nghiệm về đánh giá, phân tích, bình xét, tuyển chọn các đơn vị tham gia nộp đề xuất đấu thầu cạnh tranh, đặc biệt về các dự án phát triển cộng đồng, phát triển xã hội.

- Có hiểu biết về các Chương trình, dự án về các hoạt động nâng cao năng lực cho cộng đồng, các dự án khởi nghiệp, đào tạo, việc làm dành cho thanh niên dân tộc thiểu số (trọng tâm là vùng nông nghiệp nông thôn).

- Có kĩ năng, kinh nghiệm điều hành nhóm làm việc.

- Có khả năng đọc hiểu và viết báo cáo bằng tiếng Anh.

VII. Tuyển chọn tư vấn

- Ứng cử viên được chọn dựa trên các tiêu chí sau:

* Chất lượng của đề xuất kỹ thuật: 70% số điểm

*  Đề xuất tài chính: 30% số điểm

- Quá trình đánh giá, tuyển chọn tư vấn được sẽ được thực hiện qua 2 giai đoạn: Đề xuất kỹ thuật sẽ được đánh giá trước; các ứng viên có điểm đánh giá kỹ thuật từ 70/100 điểm sẽ tiếp tục được đánh giá về tài chính.

* Tiêu chí đánh giá chất lượng kỹ thuật. Tổng số 100 điểm sẽ được phân bố như sau:

Tiêu chí số điểm

1. Kinh nghiệm, chuyên môn 60

- Trình độ chuyên môn phù hợp 10

- Kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực liên quan đến đánh giá, phân tích, tuyển chọn các đơn vị tham gia nộp đề xuất đấu thầu cạnh tranh 20

- Kinh nghiệm trong các lĩnh vực phát triển cộng đồng, nâng cao năng lực cho cộng đồng, các dự án khởi nghiệp, đào tạo, việc làm dành cho thanh niên dân tộc thiểu số 20

- Kinh nghiệm viết báo cáo và kĩ năng điều hành 20

2. Đề xuất kỹ thuật 30

Có Kế hoạch / đề cương thực hiện hoạt động logic, đầy đủ 20

Đề xuất thực hiện nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể 10

* Đánh giá về đề xuất tài chính: Tư vấn có đề xuất tài chính thấp nhất, trong số các tư vấn có đề xuất kỹ thuật đạt chuẩn (trên 70 điểm) sẽ được chọn để thực hiện hoạt động này.

VIII. Phí tư vấn.

SUDECOM sẽ thỏa thuận với tư vấn về mức phí dựa trên số ngày làm việc dự kiến của chuyên gia sau khi hồ sơ dự tuyển của tư vấn được SUDECOM và SCI xét duyệt và lựa chọn. Định mức và tổng kinh phí tư vấn không vượt quá ngân sách được nhà tài trợ phê duyệt.

Các khoản công tác phí, ăn ở, đi lại sẽ được thanh toán theo quy định của tổ chức SCI tại Việt Nam.

IX. Các lưu ý khác.

Trong thời gian thực hiện hợp đồng, bên tư vấn phải thực hiện các điểm sau:

- Bản quyền liên quan đến Quy trình tuyển Đơn vị nhận dự án nhỏ và các biểu mẫu liên quan khác thuộc sở hữu của SCI. Tư vấn không được công bố cho mục đích thương mại hay sử dụng cho mục đích riêng khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của SCI.

- Tư vấn cam kết bảo mật toàn bộ các thông tin liên quan đến dự án, liên quan đến công việc được giao và quá trình thực hiện hoạt động tư vấn.

- Chịu trách nhiệm về việc mua các loại bảo hiểm nghề nghiệp, y tế, tai nạn, đi lại và các khoản tương tự khác trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.

- Chịu trách nhiệm trả thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo quy định của pháp luật Việt Nam. SUDECOM sẽ khấu trừ thuế TNCN trước khi trả kinh phí cho tư vấn thực hiện hợp đồng.

- Bảo đảm chất lượng các kết quả đầu ra theo yêu cầu đã đề cập.

X. Cách nộp hồ sơ.

Các cá nhân quan tâm vui lòng chuẩn bị hồ sơ gồm:

(1) Email bày tỏ sự quan tâm;

(2) Lý lịch khoa học, kinh nghiệm làm việc (CVs) của tư vấn;

(3) Bản đề xuất thực hiện công việc

(4) Bản đề xuất tài chính.

Hồ sơ được gửi đến:

- Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Bền vững Cộng đồng các Dân tộc miền núi (SUDECOM) - Ngõ 332, Đường Đinh Tiên Hoàng, Tổ 3, Phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

- Email: lethihonghiep@yahoo.com.vn;  tranthithanhchung@ymail.com

- Điện thoại: 0216 3851 198, 0947 188 257

Hạn nộp hồ sơ: 8h:00 ngày 08/06/2020

Tác giả bài viết: SUDECOM

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

10 năm hoạt động

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC MIỀN NÚI (SUDECOM) Địa chỉ: Ngõ 332 – Đường Đinh Tiên Hoàng, Tổ 3, Phường Yên Thịnh, TP. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái ĐT: 02163851198 – Fax: 02163892397 E-mail: office.sudecom@gmail.com  Trung tâm hỗ trợ phát triển bền vững...

10 năm thành lập Sudecom
Thăm dò ý kiến

Bạn biết về SUDECOM qua đâu?

Sudecom Fanpage
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây